TEAMS


Mobiele teams voor langdurige zorg


Wat doen we

De mobiele teams voor langdurige zorg streven ernaar het functioneren en de levenskwaliteit van personen met een psychische kwetsbaarheid te optimaliseren. De teams begeleiden personen in de thuissituatie. Elke patiënt krijgt een vaste begeleider. De frequentie van de huisbezoeken wordt aangepast op maat van de noden en behoeften van de persoon met als doel stabiliteit te bekomen en opnames te vermijden. Indien een opname niet vermeden kan worden zal het mobiel team de patiënt en zijn behandelteam blijven opvolgen om de opnameduur zo kort mogelijk te houden.


Voor wie

De multidisciplinaire teams richten zich tot jongvolwassenen en volwassenen met een ernstige en chronische psychiatrische problematiek die hulp en ondersteuning nodig hebben op meerdere levensdomeinen.


Kostprijs

Voor de interventie van de teams wordt geen kostprijs aangerekend.

De eerste consultatie door de psychiater, verbonden aan de mobiele teams, is gratis.

Voor de daaropvolgende psychiatrische consultaties gelden de RIZIV-tarieven.


Aanmelden

Elke belanghebbende kan aanmelden, in overleg met de betrokken huisarts of psychiater. Hiertoe dient een aanvraagformulier te worden ingevuld. Op het eerstvolgende teamoverleg wordt de aanmelding besproken en wordt er een intakegesprek gepland. De psychiater van het team beslist over het al dan niet opstarten van de begeleiding. Er worden gepaste alternatieven geadviseerd indien de patiënt niet weerhouden wordt.


Klik op onderstaande links voor:

- het aanvraagformulier in Word

- het aanvraagformulier in pdfMobiel crisisteam


Wat doen we

Het mobiel intensief behandelteam biedt crisisinterventie en intensieve multidisciplinaire psychiatrische behandeling in de thuissituatie gedurende max. 4 weken. De focus ligt op het indijken van de crisis, symptoomreductie en (zo nodig) verdere oriëntatie.


De patiënt verkeert in een acute of subacute psychiatrische crisissituatie, waarbij interventie in de thuissituatie haalbaar en verantwoord is, wat betekent dat een opname niet strikt noodzakelijk is. In geval van urgenties, zoals levensbedreigende of andere gevaarsituaties, blijven de klassieke doorverwijskanalen van kracht, m.n. spoeddiensten en politie.


Voor wie

Het multidisciplinaire mobiele crisisteam biedt intensieve psychiatrische zorg gedurende 4 weken aan huis voor patiënten tussen de 16 en 65 jaar in acute en subacute crisissituaties.


Kostprijs

Voor de interventie van de teams wordt geen kostprijs aangerekend.

De eerste consultatie door de psychiater, verbonden aan de mobiele teams, is kosteloos.

Voor de daaropvolgende psychiatrische consultaties gelden de RIZIV-tarieven.


Aanmelden

Omdat psychiatrische crisissituaties een medische hoofdbehandelaar vergen zal een aanvraag in samenwerking met een

huisarts of een psychiater gebeuren.