TEAMS


Mobiele teams voor langdurige zorg


Wat doen we

De mobiele teams voor langdurige zorg streven ernaar het functioneren en de levenskwaliteit van personen met een psychische kwetsbaarheid te optimaliseren. De teams begeleiden personen in de thuissituatie en bieden herstelgerichte zorg aan. Elke patiënt krijgt een vaste begeleider. De frequentie van de huisbezoeken wordt aangepast op maat van de noden en behoeften van de persoon met als doel stabiliteit te bekomen en opnames te vermijden. Indien een opname niet vermeden kan worden zal het mobiel team de patiënt en zijn behandelteam blijven opvolgen om de opnameduur zo kort mogelijk te houden.


De mobiele teams zijn multidisciplinair samengesteld. Dit betekent dat er verpleegkundigen, psychiaters, psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers en ervaringsdeskundigen deel uitmaken van het team.


Voor wie

De mobiele teams zijn er voor volwassenen vanaf 18 jaar met een ernstige psychische kwetsbaarheid, die nood hebben aan begeleiding en behandeling op meerdere levensdomeinen, zoals wonen, werken, sociale contacten, psychische conditie.


Kostprijs

De zorg aan huis is kosteloos voor de patiënt.

Voor consultaties bij de psychiater betaalt de patiënt remgeld, volgens de voor de patiënt geldende RIZIV-tarieven.


Aanmelden

Elke belanghebbende kan aanmelden, in overleg met de betrokken huisarts of psychiater. Hiertoe dient een aanvraagformulier te worden ingevuld. Op het eerstvolgende teamoverleg wordt de aanmelding besproken en wordt er een intakegesprek gepland. De psychiater van het team beslist over het al dan niet opstarten van de begeleiding. Er worden gepaste alternatieven geadviseerd indien de patiënt niet weerhouden wordt.


Klik op onderstaande link voor:

- het aanvraagformulier mobiele teams langdurige zorgMobiel crisisteam


Wat doen we

Het mobiel intensief behandelteam biedt crisisinterventie en intensieve multidisciplinaire psychiatrische behandeling in de thuissituatie gedurende max. 4 weken. De focus ligt op het indijken van de crisis, symptoomreductie en (zo nodig) verdere oriëntatie.


De patiënt verkeert in een acute of subacute psychiatrische crisissituatie, waarbij interventie in de thuissituatie haalbaar en verantwoord is, wat betekent dat een opname niet strikt noodzakelijk is. In geval van urgenties, zoals levensbedreigende of andere gevaarsituaties, blijven de klassieke doorverwijskanalen van kracht, m.n. spoeddiensten en politie.


Voor wie

Het multidisciplinaire mobiele crisisteam biedt intensieve psychiatrische zorg gedurende 4 weken aan huis voor patiënten vanaf 18 jaar in acute en subacute crisissituaties.


Kostprijs

Voor de interventie en begeleiding van de teams wordt geen kostprijs aangerekend.

Een eventuele consultatie bij de psychiater op de Welzijnscampus Genk wordt aangerekend aan de gangbare RIZIV-tarieven, waarbij de patiënt enkel het remgeld betaalt.Aanmelden

Omdat psychiatrische crisissituaties een medische hoofdbehandelaar vergen zal een aanvraag in samenwerking met een

huisarts of een psychiater gebeuren.


Mobiele werking dubbeldiagnose

De Limburgse mobiele teams van artikel 107 (Noolim en Reling) werden uitgebreid met een experten-team in dubbeldiagnose, nl. verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

Zij coachen hulpverleners van de netwerken Noolim en Reling en van VAPH-voorzieningen in Limburg om de gepaste zorg te kunnen verstrekken aan cliënten met een dubbeldiagnose.

Hulpverleners die in contact komen met de doelgroep en hier vragen over hebben, kunnen contact opnemen met de medewerkers van de mobiele werking dubbeldiagnose via info@mobielewerkingddlimburg.be