PARTNERSPatiënt en Familie

 • Vzw Uilenspiegel                                                          www.uilenspiegel.net
 • Vzw Familieplatform                                                   www.familieplatform.be
 • Vzw Similes                                                                        www.similes.be


Eerstelijnsdiensten

 • Vzw Listel                                                                             www.listel.be
 • Limburgs Huisartsenplatform                                                       www.lhp.be
 • Limburgs Steunpunt OCMW                                                   www.hasselt.be
 • CAW Limburg                                                                www.cawlimburg.be
 • Thuisverpleging
 • Diensten Gezin en Algemene Thuiszorg


Sector tewerkstelling

 • GTB                                                                      www.gtb-vlaanderen.be
 • Steunpunt arbeidszorg                                          www.arbeidszorglimburg.be
 • Vzw TEAM                                                                   www.team-alken.be
 • Vzw Arbeidskansen                                                    www.arbeidskansen.be
 • Vzw IN-Z                                                                              www.in-z.be


Ambulante GGZ

 • CGG/LITP                                                                               www.litp.be
 • CGG/VGGZ                                                                            www.vggz.be
 • CGG/DAGG                                                                     www.dagg-cgg.be
 • CAD                                                                            www.cadlimburg.be
 • Validag                                                                             www.validag.be
 • Reval/LITP                                                                              www.litp.be
 • BW ’t Veer                                                                    www.bwhetveer.be
 • BW De Overstap                                                                 www.hasselt.be
 • BW Noord-Limburg                                                             www.overpelt.be
 • BW Basis                                                                        www.vzwbasis.be


Residentiële (G)GZ

 • OPZC/PVT Rekem                                                           www.opzcrekem.be
 • MC/PVT St.-Jozef Munsterbilzen                                      www.mc-st-jozef.be
 • ZOL                                                                                       www.zol.be
 • AZ Vesalius                                                                   www.azvesalius.be
 • AZ Maas en Kempen                                                                www.zmk.be
 • Katarsis                                                                           www.katarsis.be


Netwerken

 • Internering
 • Kinderen & Jongeren